Privacy

Laatst bewerkt op 2 dec. 2

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens.
Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?
U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het
makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of
heeft gestaan
• de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de
oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
• foto’s en video’s van de woning
• de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of
verhuurprijs en de transactiedatum
• overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt
U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het
makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
• gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur,
bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of
huurprijs en de transactiedatum
• overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar Wanneer u een
woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVMmakelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de
woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
• de reden van koop of huur
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
• overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt
Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend
uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de
website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
• om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand
gebruikt)
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan
verbeteren
• voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich
hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te
onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook
worden gebruikt:
• voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening
kan verbeteren
NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de
NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij
NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn
aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden
gebruikt kunt u hierna lezen.
Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt
ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem
waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende
zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.
Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn
vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw
naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de
systemen van het makelaarskantoor.
Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het
uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk
onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in
Nederland.
Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun
dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en
waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun
dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke
uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
• taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
• validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
• gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
• universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
• niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor
onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)
Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de
genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De
NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.
Beveiliging en bewaartermijn
Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat
uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging
en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de
hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke
verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw
verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor
onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op
een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw
makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor
zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende
redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Vragen?
Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar.
Klachten?
Mocht u er met uw NVM-makelaar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de
klachtencoördinator van de NVM via: [email protected]. In die situatie zal ook de NVM
Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen

Documenten